+31 6 22 710 740 info@metavita.nl

Algemene Voorwaarden MetaVita

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. MetaVita: opdrachtnemer van klant, ingeschreven onder KVK-nummer 63188813 en gevestigd aan het adres: Vossenbergdreef 11 te Helmond.
 2. Klant: opdrachtgever aan wie door MetaVita diverse diensten en/of producten levert op voornoemd adres, of op een externe locatie.
 3. Vergoeding: het bedrag dat klant is verschuldigd aan MetaVita voor de overeengekomen afgenomen diensten en/of producten. 

Artikel 2 – Totstandkoming van een overeenkomst

Klant meldt zich via een telefonisch- of persoonlijk gesprek ofwel via het contactformulier – zoals dit staat vermeld op de internetpagina van MetaVita- bij MetaVita aan. De overeenkomst komt tot stand bij het maken van een afspraak waarmee de klant tevens akkoord gaat met de algemene voorwaarden en het ondertekenen van een overeenkomst.

Artikel 3 – Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen partijen

 1. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de site www.metavita.nl.
 2. Deze algemene voorwaarden staan tevens vermeld op de achterzijde van de offerte cq. van MetaVita.
 3. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen MetaVita en klant.
 4. MetaVita stuurt aan iedere klant een set algemene voorwaarden, voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4 – Overmacht

Bij overmacht behoudt MetaVita zich jegens klant uitdrukkelijk het recht voor om de uit de overeenkomst voor MetaVita voorvloeiende verplichtingen tijdelijk met 60 dagen op te schorten. Indien sprake is van een situatie die buiten de invloedssfeer van MetaVita ligt. Dit tijdelijk opschorten geeft klant niet het recht om de overeenkomst met MetaVita te beëindigen, dan wel de overeenkomst met MetaVita te ontbinden. Ook geeft dit tijdelijk opschorten, klant geen enkel recht op schadevergoeding.

Artikel 5 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. MetaVita heeft het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen als klant verzuimt om de vergoeding te betalen aan MetaVita. MetaVita heeft in dat geval het recht om de restantvergoeding op klant in één keer op te eisen.
 2. MetaVita heeft het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen als sprake is van een situatie die buiten haar eigen invloedsfeer ligt. MetaVita zal in dat geval een eindafrekening opmaken voor klant, uitgaande van het door MetaVita tot op dat moment verrichte werk. Dit kan inhouden dat klant nog een vergoeding aan MetaVita moet betalen, dan wel dat MetaVita een deel van de verkregen vergoeding restitueert.
 3. Klant heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen als MetaVita jegens klant in verzuim verkeert.

Artikel 6 – Uitbreiding van een overeenkomst

Een overeenkomst tussen partijen kan door klant worden uitgebreid. In dat geval is klant aan MetaVita een aanvullende vergoeding verschuldigd. Voor de uitbreiding van de overeenkomst in gaat, wordt hiervan door MetaVita een schriftelijke overeenkomst opgemaakt. In deze overeenkomst wordt vermeld welke vergoeding klant aan MetaVita is verschuldigd. 

Artikel 7 – Tarieven en wijze van betalen

 1. Het 3 maanden coaching programma dat MetaVita aanbiedt staat beschreven op de site van MetaVita. Afhankelijk van de wensen van de klant kan een voorstel op maat worden uitgebracht buiten de bestaande pakketten om.
 2. Voor een 6 maanden coaching programma wordt door MetaVita een voorstel op maat uitgebracht.
 3. Voor de zakelijke klant wordt door MetaVita een voorstel op maat uitgebracht.
 4. Klant betaalt MetaVita de vergoeding voor een losse sessie na afloop van die sessie.
 5. Klant betaalt MetaVita de vergoeding voor een pakket via bankoverschrijving met een betalingstermijn zoals aangegeven op de factuur. Betaling in termijnen in overleg. 

Artikel 8 – Gevolgen van niet tijdig betalen

 1. Als klant MetaVita niet tijdig betaalt, zal MetaVita klant eerst schriftelijk herinneren.
 2. In die aanmaningsbrief wordt klant verzocht om alsnog te betalen, en wel binnen uiterlijk veertien dagen na dagtekening van die brief.
 3. Is er na die veertien dagen door klant nog niet betaald, dan vordert MetaVita naast de hoofdsom tevens buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. Daarnaast behoudt MetaVita zich alsdan het recht voor om de vordering uit handen te geven. De kosten die daarmee zijn gemoeid zullen aan klant tevens in rekening worden gebracht. 

Artikel 9 – Intellectuele eigendommen en auteursrechten

 1. MetaVita behoudt zich het recht en de bevoegdheid voor die MetaVita toekomt op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door MetaVita verstrekte bescheiden aan klant zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door klant, en mogen derhalve niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij MetaVita hiervoor van tevoren schriftelijke toestemming heeft verleend aan klant.
 3. MetaVita is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden, of verwijderen. Het is klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van MetaVita het werk zonder vermelding van haar naam openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. MetaVita acht zich jegens klant niet aansprakelijk voor schade van klant, behoudens opzet of grove nalatigheid van de zijde van MetaVita.
 2. Indien MetaVita aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag van MetaVita. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van MetaVita in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. MetaVita acht zich nimmer aansprakelijk jegens klant voor indirecte schade, daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 11 – Geschillen

In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inspannen dit onderling op te lossen en in der minne te schikken alvorens in het uiterste geval een beroep te doen op de rechter. MetaVita is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie. Instantie is per e-mail op te vragen bij MetaVita via info@metavita.nl. 

Artikel 12 – Privacy

Alle privacygevoelige informatie van de klant wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld en niet besproken met derden. MetaVita voldoet aan wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De inhoud van de Privacyverklaring is te vinden op www.metavita.nl

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen MetaVita en haar klant en is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Tevens is alleen de rechter, van het arrondissement alwaar MetaVita is gevestigd, bevoegd om recht te spreken. MetaVita heeft het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14 – Wijziging van de pakketvormen en Algemene Voorwaarden

 1. MetaVita behoudt zich het recht voor om pakketvormen tussentijds te wijzigen. Voor reeds afgesloten pakketten geldt de overeengekomen prijs.
 2. MetaVita behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien MetaVita overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden. MetaVita zal in dat geval een eindafrekening opmaken voor klant, uitgaande van het door MetaVita tot op dat moment verrichte werk. Dit kan inhouden dat klant nog een vergoeding aan MetaVita moet betalen, dan wel dat MetaVita een deel van de verkregen vergoeding restitueert.