+31 6 22 710 740 info@metavita.nl

PRIVCACYBELEID VAN METAVITA

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MetaVita(hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar klanten, en websitebezoekers.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Meta Klijs-Bloks, Vossenbergdreef 11, 06 22 710 740, 63188813 van de organisatie. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@metavita.nl of 06 22 710 740

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1  In het kader van de opdracht tussen jou en MetaVita worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. a) voor- en achternaam
  2. b) adresgegevens
  3. d) telefoonnummer
  4. e) e-mailadres
  5. f) bankrekeningnummer
  6. g) bijzondere persoonsgegevens: gegevens inzake gezondheid, medicatiegebruik en voorkomende lichamelijke klachten/symptomen/behandelingen worden uitgevraagd per intake- en anamneseformulieren ten behoeve van het intakegesprek voor een coachgingsprogramma met als doel om een persoonlijk advies op te maken. Deze gegevens alleen voor dit doeleind gebruikt en geenszins voor andere doeleinden ingezet.

 2.2    De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het coaching- en/of trainingsprogramma, eventueel lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  2. je naam, adresgegevens, telefoonnummer wordt gebruikt voor de door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
  3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van coaching- en trainingsprogramma’s en lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
  4. je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen nieuwe diensten en programma’s.

E-mailmarketing (opt-out):

de organisatie gebruikt je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie van de organisatie toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

E-mailmarketing (opt-in):

Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten,diensten en andere interessante informatie van de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Telemarketing

De organisatie gebruikt je naam en telefoonnummer om je telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van de organisatie.

2.3    De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren.De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1    De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de opdracht en tot maximaal een jaar na afloop van deze opdracht tenzij de gegevens onderdeel zijn van een op te lossen geschil. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de verwerkers heeft de organisatie een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de administratie (info@metavita.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2    Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

5.3    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 5.1, kan je eveneens contact opnemen met de administratie (info@metavita.nl). De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

5.4    Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherminginfo@metavita.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.5    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@metavita.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Versie: augustus 2019